Behandeltraject

1. Hoe kun je bij Psycope terechtkomen?
Men kan zichzelf niet rechtstreeks bij Psycope aanmelden. Voor aanmelding is een verwijzing nodig van een van de GGZ instellingen in de regio (zoals RIAGG, Mondriaan Zorggroep, Prins Claus Centrum), van de huidige behandelaar (zoals psycholoog, psychiater, psychotherapeut), soms ook rechtstreeks van de huisarts. De aanmelding gebeurt schriftelijk, via een aanmeldingsformulier dat via het secretariaat van Psycope verkrijgbaar is.

2. Je bent verwezen naar Psycope. Wat nu?
Psycope gaat contact met je zoeken: je krijgt een telefoontje of een schriftelijke uitnodiging voor een eerste gesprek. In GGZ taal heet dat gesprek een “intakegesprek”. Er wordt dan een inventarisatie gemaakt van de problemen, wat er al aan gedaan is en wat voor hulp de client of diens omgeving zoekt. Ook wordt aangegeven of en zo ja wat Psycope aan deze problemen kan doen. Hoewel we er naar streven, iedere aanmelding zo snel mogelijk te beoordelen, kan er nog wel eens wat tijd voorbij gaan eer het eerste gesprek plaats vindt. Deze wachttijd wordt bepaald door de drukte van het moment en de capaciteit van het programma.

3. Intakefase
Er breekt een periode aan van meestal enkele weken waarin geprobeerd wordt een goed beeld te krijgen van jou, de geschiedenis van je klachten en de omstandigheden waarin deze zich hebben voorgedaan, de thuissituatie, gezinssituatie of werksituatie, enzovoort. Vaak is er nader onderzoek nodig, zoals een psychologisch of psychiatrisch onderzoek, soms lichamelijk onderzoek, bloed of urineonderzoek. Daarna worden de uitkomsten van de onderzoeken en gesprekken met de cliënt en/of diens familie besproken. Daar komt een voorstel voor een behandeling uit voort.

4. Behandelplan
De hulpverlener met wie de gesprekken in de intakefase gevoerd zijn, zal het voorstel voor de behandeling met het behandelteam bespreken. Vaak worden er dan andere teamleden vanwege hun deskundigheid op een bepaald gebied, gevraagd mee te helpen. De afspraken hierover (wie doet wat) worden vastgelegd in een zogenaamd Behandelplan. In dat plan staat onder meer vermeld wat het doel is van de behandeling, wie de direct aanspreekbare hulpverleners zullen zijn en hoe vaak zij beschikbaar zijn. Er wordt ook bij aangegeven wie uit de directe omgeving van de client (een familielid bv.) contactpersoon kan zijn en wat voor taken de familie eventueel op zich neemt. Een dergelijk plan is in feite een overeenkomst tussen hulpverlener, client en evt. familie. Alle partijen moeten zich er in kunnen vinden.

5. Behandeling
Wanneer het Behandelplan eenmaal is vastgesteld, start de behandeling. Deze begint meestal met een aantal geplande gesprekken met de hulpverlener, ook wel casemanager genoemd. Deze casemanager houdt de voortgang van de behandeling mee in de gaten, is het vaste aanspreekpunt voor de client en de familie. De meeste cliënten kunnen worden geholpen met ambulante of poliklinische behandeling. Er zijn ook mensen die intensievere behandeling nodig hebben, bijvoorbeeld een klinische opname of deeltijdbehandeling.

Ook in crisissituaties gaat het doorgaans anders toe. Dan wordt er eerst gehandeld om de crisis te bezweren. Zo gauw de toestand het mogelijk maakt, wordt er toegewerkt naar een behandelovereenkomst met alle betrokken partijen.

6. Behandelaanbod
Voor een kort overzicht van het behandelaanbod van Psycope: zie behandelaanbod op www.psycope.nl)